Zhixiong Niu

Publications

Network Stack as a Service in the Cloud
Zhixiong Niu, Hong Xu, Dongsu Han, Peng Cheng, Yongqiang Xiong, Guo Chen, Keith Winstein
ACM HotNets 2017.

[POSTER] NetKernel: Network Stack as a Service in the Cloud
Zhixiong Niu, Hong Xu, Dongsu Han, Peng Wang, Libin Liu
USENIX NSDI 2017.

Expeditus: Distributed Congestion-aware Load Balancing in Clos Data Center Networks
Peng Wang, Hong Xu, Zhixiong Niu, Dongsu Han, Yongqiang Xiong
ACM SoCC 2016.

Kuijia: Traffic Rescaling in Data Center WANs
Che Zhang, Hong Xu, Libin Liu, Zhixiong Niu, Peng Wang, Yongqiang Tian, Chengchen Hu
IEEE Sarnoff 2016.

U-HAUL: Efficient State Migration in NFV
Libin Liu, Hong Xu, Zhixiong Niu, Peng Wang, Dongsu Han
ACM APSys 2016.

More is Better? Measurement of MPTCP based Cellular Bandwidth Aggregation in the Wild
Zhixiong Niu, Zhi Wang, Hong Xu, Chuan Wu, Francis C.M. Lau
IEEE MASS 2016.